Świetlica

Świetlica szkolna otwarta w godz. 7.00- 15.15.

 W zajęciach świetlicowych mogą brać udział wszyscy uczniowie, przede wszystkim dzieci z kl. I-III oraz oddziału przedszkolnego.
Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele naszej szkoły. Wyposażenie świetlicy stanowią m.in. sprzęt audiowizualny, tory przeszkód, materace, gry edukacyjne, umożliwiające relaks i odpoczynek. Dzieci mogą tu również odrabiać lekcje, korzystając ze wsparcia i opieki nauczycieli.
Świetlica cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci. Licznie i chętnie oraz bezpiecznie spędzają tu czas w oczekiwaniu na rodziców.

 

Cele i zadania zajęć wychowawczo – dydaktycznych w świetlicy
Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, zapewniając im bezpieczeństwo i pozwalając na odpoczynek.

Inne cele i zadania świetlicy szkolnej:

 • tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów,
 • zaspokajanie potrzeb psychicznych i społecznych,
 • wzbogacanie osobowości dzieci przez rozwijanie ich zainteresowań,
 • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno-moralnego,
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
 • pomoc w odrabianiu prac domowych,
 • rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie,

 
W ramach pracy w świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia z zakresu:

 • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbkami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie),
 • doskonalące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytanie bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci), 
 • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),
 • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi (rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy typu – dokończ zdanie, opowiedz co było dalej?, 20 pytań),
 • kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),
 • ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów  tekstu wiersza, piosenki (inscenizacje, zajęcia muzyczne),
 • wyzwalające ekspresję twórczą (pisanie  bajek, opowiadań, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),
 • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiając koordynacje ruchową (gry i zabawy ruchowe w sali i boisku szkolnym),
 • relaksujące i wyciszające (relaks przy muzyce, oglądanie bajek, zabawy proponowane przez dzieci)

Świetlica